کیفیت را پایانی نیست

تالار گفتگو - بخش فایل ها و لینک های آموزشی

چاپ

شماره فایل - لینک آموزشی با شماره دیدگاه در تالار گفتگو یکسان است

 


در صورت اشکال در نمایش فایل های Excel از نرم افزار Office 2013 استفاده نمایید
 

شماره

ارسال کننده

موضوع

تاریخ

فایل - لینک

496

 

دکتر حسن بیات
دکترای علوم آزمایشگاهی

 

حسابگرهای ویرایش شده (زمستان 1393)
؛TRUTH VERIFICATION

حسابگر بررسی نامیزان بودن با استفاده از نمونه های بیماران

حسابگر تایید نامیزانی با استفاده از ماده مرجع

 

 1394/03/26

 pdf_2

473

دکتر حسن بیات
دکترای علوم آزمایشگاهی
 

1393/11/13

pdf_2 pdf_2

411

1393/04/25

pdf_2
272KB

388

دکتر حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

تعیین برنامه ی پایش کیفیت اختصاصی

کلیات پایش کیفیت

1393/02/29

power
power
2.77MB

374

دکتر حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

جداول

CLIA Proficiency Testing criteria

Biodatabase 2014

RCPA 2014

1393/02/09

pdf_2
pdf_2
pdf_2
pdf_2
355

دکتر حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر دقت

روش کار حسابگر دقت
1392/11/01
 
 

 

Excel_Logo
pdf_2

EP15 حسابگر تایید صحت با نمونه های بیماران

Excel_Logo

حسابگر ارزشیابی روش بر پایه ی اطلاعات سازنده

روش کار حسابگر ارزشیابی روش بر پایه ی اطلاعات سازنده

CLIA 2003 حسابگر تایید دقت

Excel_Logo
pdf_2

EP15 حسابگر تایید دقت

EP15 روش کار حسابگر تایید دقت

Excel_Logo
pdf_2
696KB
Excel_Logo
pdf_2

.

352

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار حسابگر مرز پایین سنجش

 

حسابگر مرز پایین سنجش

1392/10/09

pdf_2
Excel_Logo
33KB

 

.

351

.

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار حسابگر خطی بودن

 

حسابگر خطی بودن

 

تهیه ی غلظت ها - نسبت ها

.

1392/10/08 

pdf_2
Excel_Logo
26KB

 

350

 

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار حسابگر بازیافت

 

حسابگر بازیافت

 

تهیه ی محلول غلیظ مداخله گر

 

1392/10/04

pdf_2
Excel_Logo
10KB

 

348

 

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار حسابگر تداخل

 

حسابگر تداخل

 

تهیه ی محلول غلیظ آنالیت

 

1392/10/01

pdf_2
Excel_Logo

345

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار نمودارهای توان

Power Function Graphs

1392/09/23

pdf_2
Excel_Logo
54KB

344

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار و حسابگر آزمون T

1392/09/19

pdf_2
Excel_Logo
147KB

344

حسن بیات

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار و حسابگر بازگشت

 

1392/09/19

pdf_2
Excel_Logo

333

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر دور سانتریفوژ

1392/08/14

Excel_Logo

333

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر ارزیابی الایزا

1392/08/14

Excel_Logo

333

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر پایش کیفیت اسپکتوفوتومتر

1392/08/14

Excel_Logo

333

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کار پایش کیفیت اسپکتوفوتومتر

1392/08/14

pdf_2

331

دکترای علوم آزمایشگاهی روش استفاده از نمودارهای OPSpec در پایش کیفیت

1392/08/08

pdf_2

329

دکترای علوم آزمایشگاهی

نوشته‌ی خانم کریزمن

1392/08/08

webpage_icon

323

دکترای علوم آزمایشگاهی

جدول INR

1392/07/20

Excel_Logo

323

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر INR

1392/07/20

Excel_Logo

318

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر خطی بودن

1392/07/11

Excel_Logo

318

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر خطی بودن - روش کار

1392/07/11

pdf_2

288

معرفی رشته های علوم پزشکی

1392/04/29

webpage_icon

282

دکترای علوم آزمایشگاهی

فرم جواب اسپرموگرام

1392/04/15

Excel_Logo

282

دکترای علوم آزمایشگاهی

حسابگر اسپرموگرام

1392/04/15

Excel_Logo

282

دکترای علوم آزمایشگاهی

نشانه ها و کامنت ها

1392/04/15

pdf_2

282

دکترای علوم آزمایشگاهی

متن روش کار

1392/04/15

pdf_2

282

دکترای علوم آزمایشگاهی

جدول ها

1392/04/15

pdf_2

282

دکترای علوم آزمایشگاهی

پرسشنامه اسپرموگرام

1392/04/15

pdf_2

277

نگهداري سوش هاي ميكروبي

1392/04/13

webpage_icon

269

دکترای علوم آزمایشگاهی

محاسبه‌ی نامیزانی و میانگین گروه

1392/04/01

pdf_2
- دکترای علوم آزمایشگاهی

کارگاه پایش کیفیت

1392/03/29 webpage_icon

267

مشکلات به کاربستن قانون‌های پس‌نگر

1392/03/29

pdf_2

.

260

.

محمد باقر قوامی
دکنرای حشره شناسی

.

Sarcoptes Scabiei

.

1392/03/23

webpage_icon

webpage_icon

webpage_icon

259

pdf_2
155KB

259

دکترای علوم آزمایشگاهی

CLIA جدول

1392/02/21

pdf_2
104KB

233

دکترای علوم آزمایشگاهی

WHONET

1391/12/17

webpage_icon

220

دکترای علوم آزمایشگاهی

جدول تداخل دارو - آزمایش

1391/12/06

Excel_Logo

220

دکترای علوم آزمایشگاهی

توضیح - تداخل دارو - آزمایش

1391/12/06

pdf_2

219

دکترای علوم آزمایشگاهی

حساب گر - حساسیت و ویژگی بالینی

1391/12/05

Excel_Logo

219

دکترای علوم آزمایشگاهی

توضیح - حساسیت و ویژگی بالینی

1391/12/05

pdf_2

214

دکترای علوم آزمایشگاهی

یک مثال - درباره پایش و بهبود کیفیت

1391/11/25

pdf_2

209

دکترای علوم آزمایشگاهی

روش کاربرد حساب گر ها

1391/11/19

pdf_2

209

دکترای علوم آزمایشگاهی

میانگین - انحراف معیار - مرزها

1391/11/19

Excel_Logo

209

دکترای علوم آزمایشگاهی

1391/11/19

Excel_Logo

208

1391/11/18

Excel_Logo

208

1391/11/18

Excel_Logo

208

مقاله نوسان در تفسیر آزمایشگاهی

1391/11/18

Excel_Logo

208

1391/11/18

Excel_Logo

198

توضیح eGFR

1391/11/08

pdf_2

196

نوسان در تفسیر آزمایشگاه

1391/11/08

pdf_2

184

حساب گر - تبدیل واحد

1391/11/03

Excel_Logo

184

حساب گر - رقیق کردن

1391/11/03

Excel_Logo

184

حساب گر - ادرار زمان دار

1391/11/03

Excel_Logo

184

نئوبار - شمارش در یک طرف

1391/11/03

Excel_Logo

184

نئوبار - شمارش در دو طرف

1391/11/03

Excel_Logo

178

تبدیل گر تاریخ میلادی به هجری

1391/10/26

Excel_Logo

178

متن کامنت در سایت وستگارد

1391/10/26

pdf_2

178

وب سایت وستگارد

1391/10/26

webpage_icon

173

1391/10/24

webpage_icon

164

دکترای علوم آزمایشگاهی

کنترل کیفی

1391/10/19

pdf_2

164

دکترای علوم آزمایشگاهی

گزینش معیار پایش کیفیت

1391/10/19

Excel_Logo

147

وبلاگ جامع علوم آزمایشگاهی

1391/10/11

webpage_icon

145

eGFR  - حساب گر

 

1391/10/19

Excel_Logo

145

eGFR  - حساب گر

1391/10/19

Excel_Logo
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10