کیفیت را پایانی نیست

کارگاه ارزشیابی روش و پایش کیفیت ویژه هر بخش آزمایشگاه - قرارگیری در سایت - (1393/04/10)

چاپ


کارگاه ارزشیابی روش و پایش کیفیت ویژه هر بخش آزمایشگاه - 1393/01/31

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.59MB

Dr. Bayat

Method ValidationVerification For lab Departments

Method_ValidationVerification_For_lab_Departments_1
Method_ValidationVerification_For_lab_Departments_2
Method_ValidationVerification_For_lab_Departments_3

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10