کیفیت را پایانی نیست

کارگاه ارزیابی خطر در آزمایشگاه - قرارگیری در سایت - (1393/04/11)

چاپ


کارگاه ارزیابی خطر در آزمایشگاه - 1393/01/28

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.26MB

Dr.A.Malekpour

Quality Control for the Future Risk Assessment in Clinical  Laboratory

Quality_Control_for_the_Future_Risk_Assessment_in_Clinical__Laboratory_1
Quality_Control_for_the_Future_Risk_Assessment_in_Clinical__Laboratory_2
Quality_Control_for_the_Future_Risk_Assessment_in_Clinical__Laboratory_3

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10