کارگاه ترومبوسایتوپنی ناشی از هپارین تشخیص آزمایشگاهی لوپوس آنتی کنترل کیفی خارجی در انعقاد کوآگولانت - قرارگیری در سایت (1393/04/16)

چاپ


ترومبوسایتوپنی ناشی از هپارین  تشخیص آزمایشگاهی لوپوس آنتی  کنترل کیفی خارجی در انعقاد کوآگولانت- 1393/01/30

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

350KB

Mr. Jamal Ali Barsheed (Bahrain)

.

Ms. Axelle Verrier (France)

Lupus Anticoagulant diagnostic issues

Download_1 2.10MB

The International Haemostasis External Quality Control Program

Download_1 763KB

STic Expert HIT for a rapid and confident exclusion of Heparin Induced Thrombocytopenia

Heparin_Induced_Thrombocytopenia_1
Heparin_Induced_Thrombocytopenia_2