کیفیت را پایانی نیست

کارگاه روش های نوین در استخراج و تشخیص مواد مخدر و جایگزین - قرارگیری در سایت - (1393/04/18)

چاپ


روش های نوین در استخراج و تشخیص مواد مخدر و جایگزین- 1393/01/29

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.47MB

Dr. Fatemi

New Advances in Extraction and Detection of Drugs of Abuse and Their Substitutes

New_Advances_in_Extraction_and_Detection_of_Drugs_of_Abuse_and_Their_Substitutes_1
New_Advances_in_Extraction_and_Detection_of_Drugs_of_Abuse_and_Their_Substitutes_2
New_Advances_in_Extraction_and_Detection_of_Drugs_of_Abuse_and_Their_Substitutes_3

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10