کیفیت را پایانی نیست

کارگاه روش های نوین در تشخیص مولکولی و ژنتیک پزشکی - قرارگیری در سایت - (1393/04/23)

چاپ

روش های نوین در تشخیص مولکولی و ژنتیک پزشکی - 1393/01/30

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

7.53MB

Dr. Houshmand

New Methods in Molecular Diagnostics

New_Methods_in_Molecular_Diagnostics_1
New_Methods_in_Molecular_Diagnostics_2
New_Methods_in_Molecular_Diagnostics_3

 


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10