کیفیت را پایانی نیست

کارگاه فلوسایتومتری در آزمایشگاه - قرارگیری در سایت (1393/04/24)

چاپ

فلوسایتومتری در آزمایشگاه - 1393/01/30

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.00MB

Dr. Ajdari

Applications of flow cytometry in clinical laboratories

Applications_of_flow_cytometry_in_clinical_laboratories_1
Applications_of_flow_cytometry_in_clinical_laboratories_2

 


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10