کیفیت را پایانی نیست

کارگاه بررسی نتایج برنامه ایکواپ طی 6 سال گذشته - قرارگیری در سایت - (1393/04/30)

چاپ

بررسی نتایج برنامه EQAP طی 6 سال گذشته - 1393/01/31

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.29MB

Dr. Poopak

Asurvey on EQAP in Past 6 Years 1

Download_1

208KB

Dr. Mohammadi

Asurvey on EQAP in Past 6 Years 2

Asurvey_on_EQAP_in_Past_6_Years_1
Asurvey_on_EQAP_in_Past_6_Years_2
Asurvey_on_EQAP_in_Past_6_Years_3

 


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10