آزمایشگاه و عفونت های بیمارستانی و تجویز منطقی داروهای آنتی بیوتیک - قرارگیری در وب سایت (1394/04/23)

آرشیو فایل های سخنرانی کنگره 13
چاپ
picبرنامه محور آزمایشگاه و عفونت های بیمارستانی و تجویز منطقی داروهای آنتی بیوتیک Download_1 860KB

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

364KB

Prof. A. R.Nateghiyan

An outbreak investigation in hospital acquired infections

Download_1

3.99MB

Dr. M. M. Goya

Antimicrobial stewardship and infection control

Download_1

759KB

Dr. S. M. Zahraei

Common infections acquired in the hospital

Download_1

 2.76MB

Dr. H. Masoumi Asl

Epidemiology of hospital acquired infections in Iran

Download_1

975KB

Ms.H.ForouheshTehrani

The role of microbiology laboratory in diagnosis of hospital acquired infections

Download_1

499KB

Prof. M. Rahbar

The role of microbiology laboratory in diagnosis of hospital acquired infections

 Hospital 1

Hospital 2
 
Hospital 9
Hospital 5
Hospital 7
Hospital 8

 Hospital 3
Hospital 4