سیستم های میکروب شناسی نوین و دستگاه های کشت خون خودکار - قرارگیری در وب سایت (1394/05/04)

آرشیو فایل های سخنرانی کنگره 13
چاپ
سیستم های میکروب شناسی نوین و دستگاه های کشت خون خودکار - 1394/02/03
سخنرانان: دکتر برات عبودی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.51MB

Dr.B.Oboodi

Novel microbiological systems and automated blood culture devices - 1

  Download_1

995KB

Dr.B.Oboodi

Novel microbiological systems and automated blood culture devices - 2

Novel microbiological systems and automated blood culture devices