کیفیت را پایانی نیست

کنترل کیفی و تفسیر تست های آزمایشگاهی تیروئید برای گروه های پرستاری و مامایی - قرارگیری در وب سایت (1394/05/06)

چاپ
کنترل کیفی و تفسیر تست های آزمایشگاهی تیروئید برای گروه های پرستاری و مامایی - 1394/02/02
سخنرانان: دکتر مژده نوید حمیدی، دکتر شهناز اسماعیلی، دکتر رضا غلام نژاد

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.83MB

Dr.R.Gholamnezhad

Interpreting of thyroid function tests

  Download_1

1.67MB

Dr. M. Navidhamidi

Quality Control and Interpretation of Laboratory Tests of Thyroid Hormones for Nursing and Midwifery

Download_1

2.74MB

Dr. Sh. Esmaili

The Importance of Pre-Analytical Phase in Laboratory Testing

quality control 1 
quality control 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10