کاربرد پزشکی فرد محور در تشخیص و درمان اختصاصی سرطان پستان - قرارگیری در وب سایت (1394/05/07)

آرشیو فایل های سخنرانی کنگره 13
چاپ
کاربرد پزشکی فرد محور در تشخیص و درمان اختصاصی سرطان پستان  - 1394/02/02
سخنرانان: دکتر کریم نیرنیا (آلمان)، دکتر پریسا مردانپور، دکتر فرید ارائی نژاد

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.29MB

Dr. F. Araeinezhad

Introduction to Breast Cancer

cancer 2

cancer 1
cancer 3