کیفیت را پایانی نیست

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی آینده و نقش آن در پزشکی شخصی - قرارگیری در وب سایت (1394/05/11)

چاپ
آزمایشگاه های تشخیص پزشکی آینده و نقش آن در پزشکی شخصی  - 1394/02/02
سخنرانان: دکتر محمد صارمی، دکتر مسعود هوشمند، Dr. Jean-Pol Detiffe، Dr. Jean-Francois Laes

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

5.43MB

Dr M. A. Saremi

Future medical laboratories and their roles in personalized medicine

Download_1

5.68MB

Dr.M.Houshmand

Future medical laboratories and their roles in personalized medicine 1

Download_1

9.68MB

Dr.M.Houshmand

Future medical laboratories and their roles in personalized medicine 2

 

future w 2

 future w 1
 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10