کیفیت را پایانی نیست

عیوب اکسایش اسیدهای چرب و اهمیت بالینی آن - قرارگیری در وب سایت (1394/05/18)

چاپ
عیوب اکسایش اسیدهای چرب و اهمیت بالینی آن  - 1394/02/03
سخنرانان:  Prof. Seji Yamaguchi - دکتر سرخیل - دکتر محمدرضا مهدوی امیری - دکتر شفقتی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.58MB

Dr. Sarkhail

Congenital Glycosylation Defects-bichemical aspects

Download_1

3.93MB

Prof.SejiYamaguchi

Fatty Acid Oxidation Defects and Its Clinical Significance

Download_1

5.06MB

Dr. M. R. Mahdavi

Inborn Errors of Metabolism Laboratory Case Presentation

Download_1

4.66MB

Dr. Shafaghati

Lysosomal Storage Disorders, sphingolipidosis BMT or HSCT 2014

fatti acid 1 
fatti acid 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10