کیفیت را پایانی نیست

شاخص های عملکرد مطلوب آزمایشگاه های پزشکی - قرارگیری در وب سایت (1394/06/03)

چاپ
شاخص های عملکرد مطلوب آزمایشگاه های پزشکی  - 1394/02/05
سخنرانان:  مهندس محمد تقی طوقی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

392KB

Eng. M. T. Toghi

Criteria for Good Laboratory practice

Criteria for Good Laboratory practice 1
Criteria for Good Laboratory practice 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10