کیفیت را پایانی نیست

کارگاه تشخیصی عفونت نهفته هپاتیت بی - 1394/06/05

چاپ
کارگاه تشخیصی عفونت نهفته هپاتیت B
1394/02/05
سخنرانان:  دکتر سید محمد جزایری

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

8.75MB

Dr.M.Jazayeri

Diagnosis of Occult Hepatitis B Infection (OBI), and Troubleshooting

Download_1

222KB

Dr.M.Jazayeri

Nested PCR For OBI Detection

Download_1

1.56MB

Dr.M.Jazayeri

Protein structure prediction

Download_1

3.22MB

Dr.M.Jazayeri

Real Time PCR

Download_1

756KB

Dr.M.Jazayeri

Sequence Analysis of HBsAg

Significance. 1
Significance. 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10