کیفیت را پایانی نیست

فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها - سمینارهای سال 1395 - به روز رسانی (1395/03/26)

چاپ

.

موضوع

مدرس

-------------------------

فایل

آموزشی

1 برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه
دکترحمزه لو
دکتر صابونی
دکتر داهیم
دکتر فارسی

pdf

تاریخ برگزاری:
18 خرداد
.
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10