آموزش علوم آزمایشگاهی (چالش ها و راهکارها) - قرارگیری در سایت (1392/03/11)

چاپpdf_2برنامه محور آموزش علوم آزمایشگاهی (چالش ها و راهکارها) Download_1 77KB

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.41MB

Dr. Amirrasouli

Outlook of Lab Sciences Training

Download_1

986KB

Dr. Zaki

Problems Facing Graduates and Students

Download_1

605KB

Dr. Pazargadi

Training Management, Strategic Plan

Download_1

3.55MB

Dr. Pourkhoshbakht

Training Programs, New Needs

Education_of_Laboratory_Sciences_-_Challenges_and_Solutions
Education_of_Laboratory_Sciences_-_Challenges_and_Solutions_2
Education_of_Laboratory_Sciences_-_Challenges_and_Solutions_3