کارگاه هیبریدیزاسیون معکوس در تشخیص های جدید - قرارگیری در سایت (1392/04/05)

چاپ


کارگاه
هیبریدازیسیون معکوس در تشخیص های جدید

QF - PCR و نقش آن در تشخیص های بالینی و قبل از تولد

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.37MB

Eng. Preyer

Reverse Hybridisation in modern diagnostics

Hybridisation
Hybridisation_2
Hybridisation_3