کیفیت را پایانی نیست

کمیته آموزش

چاپ

 

کمیته آموزش

مسئول کمیته از تاریخ 1398/03/25 تا کنون: دکتر سید قاسم مصطفوی

مسئول کمیته از تاریخ 1395/03/08 تا 1398/01/31: دکتر علی صادقی تبار

pdfاهداف و برنامه Download 1  1.62MB

اخبار و مستندات کمیته:

نخستین جلسه کمیته آموزش در سال 1398 برگزار شد - 1398/07/24

دوره تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی - 1398/06/27

هورمون (3)- هورمون های غدد جنسی - 1398/06/06

هورمون (2)- هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیه - 1398/06/06

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1398/05/28

هورمون (1)- هورمون های تیروئید، هورمون رشد و پرولاکتین - 1398/05/27

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1398/05/08

کنفرانس یک روزه جنبه های آزمایشگاهی در تشخیص، پایش و درمان بیماری ها و دارو های انعقادی - 1398/04/31

کنفرانس یک روزه مدیریت خطا در آزمایشگاه بالینی - 1398/04/30

کارگاه Case Report (مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی) - 1398/04/30

مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1398/04/18

کنفرانس یک روزه قند خون : آزمایشگاه و بالین - 1398/04/04

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 1398/04/04

کنفرانس یک روزه تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی ها و A1C - 1398/04/04

روش ها و نرم افزارهای مفید آماری در آزمایشگاه بالینی - 1398/04/04

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سروزی و مایع سینوویال - 1398/03/25

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 1398/03/25

کارگاه آموزشی روش های سنجش ایمنی -الایزا،کمی لومینسانس، الفا - 1398/03/18

انجام مشاوره در زمینه ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 1397 - 1398/03/11

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1398/03/04

کنفرانس یک روزه تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته - 1398/03/02

کارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 1398/02/29

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 1398/02/16

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی - 1398/02/07

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانوی) - 1398/01/21

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1398/01/17

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس - 1398/01/08

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1397/11/27

سمینار کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 1397/11/24

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1397/11/17

مهارت های زبان انگلیسی برای شرکت در مجامع علمی بین المللی - 1397/10/24

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 1397/10/23

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/10/08

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهت اخذ یا تمدید پروانه - 1397/09/27

سمینار دو روزه هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH - 1397/09/06

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1397/09/06

کنفرانس های یک روزه تیروئید شناسی - 1397/08/26

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1397/08/19

سمینار دو روزه هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH - 1397/08/07

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/08/07

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی - 1397/07/30

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی - 1397/07/11

روش های سنجش ایمنی -الایزا،کمی لومینسانس، الفا - 1397/06/19

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته - 1397/06/14

تربیت نیروهای خدماتی در مراکز درمانی - 1397/06/10

کنفرانس یک روزه بروسلوز - 1397/06/07

هماتولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH - 1397/05/27

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (اخذ یا تمدید پروانه)-1397/05/20

کنفرانس یک روزه تومورمارکرها - 1397/05/08

کنفرانس های یک روزه "مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی" با امتیاز بازآموزی - 1397/05/02

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سروزی و مایع سینوویال - 1397/04/30

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 1397/04/30

کنفرانس یک روزه: لیپیدها و بیماری های قلبی، عروقی - 1397/04/26

دوره جامع مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1397/04/16

دوره کاربدی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/04/09


کنفرانس یک روزه قند خون : آزمایشگاه و بالین - 1397/04/09

کنفرانس های یک روزه هورمون شناسی - 1397/03/29


هورمون (3)- هورمون های غدد جنسی - 1397/03/23

هورمون (2)- هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیه - 1397/03/23

هورمون (1)- هورمون های تیروئید، هورمون رشد و پرولاکتین - 1397/03/23


دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1397/03/08


کنفرانس های علمی تیروئید شناسی و مدیریت چالش های آزمایشگاهی تست های تیروئید - 1397/03/06

کنفرانس یک روزه کنترل کیفی در بخش هماتولوژی خرداد ماه- 1397/02/23

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1397/02/09

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1397/01/29
دوره آموزشی شمارش کامل سلول های خون -
1397/01/27

دوره های آموزشی انجمن در سال 1397- 1397/01/18

کنفرانس علمی کنترل کیفی در بخش هماتولوژی اسفند ماه- 1396/11/30

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1396/11/14

آموزش مجازی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1396/11/08

کنفرانس علمی کنترل کیفی در بخش هماتولوژی - 1396/10/26

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1396/10/25

دوره های آموزشی انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی - 1396/10/21

کنفرانس علمی مایعات بدن (2) : CSF، مایع سروزی و مایع سینوویال - 1396/10/05

کنفرانس علمی مایعات بدن (1) : ادرار 28 دی ماه - 1396/10/03

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1396/10/02

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص جهت اخذ یا تمدید پروانه - 1396/08/21

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی - 1396/08/15

تربیت نیروهای خدماتی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/08/11

اطلاعیه کمیته آموزش - 1396/08/07

نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی- آذر ماه - 1396/08/02

تیروئید شناسی و مدیریت چالش های آزمایشگاهی تست های تیروئید - 1396/07/17

شمارش کامل سلول های خون CBC- 1396/05/21

هورمون (3)- هورمون های غدد جنسی - 1396/07/03

هورمون (2)- هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیه - 1396/07/03

هورمون (1)- هورمون های تیروئید، هورمون رشد و پرولاکتین - 1396/07/03

الکتروفورز هموگلوبین - 1396/06/28

سمینار رایگان  سند راهبردی سازماندهی خدمات آزمایشگاهی- تامین نیروی انسانی -1396/06/26

تفسیر گراف ها و نتایج دستگاه های سل کانتر پیشرفته -1396/06/07

سمینار رایگان سازماندهی خدمات آزمایشگاهی- تامین نیروی انسانی -1396/06/04

روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس، الفا -1396/06/04

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1396/05/30

کمیته آموزش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی- دوره های آموزشی- 1396/05/24

شمارش کامل سلول های خون - 1396/05/21

کارگاه آموزشی سل کانتر پیشرفته -1396/05/15

دوره آموزشی آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/05/14

کنفرانس علمی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1396/04/17

شمارش کامل سلول های خون - 1396/04/17

دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1396/04/17

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - 1396/03/02

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه های بالینی - 1396/02/30

آشنایی با مقررات مالی و مالیاتی در حوزه آزمایشگاه های بالینی - 1396/02/30

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1396/02/18

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1396/02/18

دوره های آموزشی انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی در سال 96 در یک نگاه -1396/02/18

آزمون تایید عملکرد مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1396/01/24

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 1396/01/20

کمیته آموزش: آشنایی با اصول مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی - 1395/12/18

کمیته آموزش: دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 1395/12/05

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهت تمدید پروانه - 1395/11/04

دوره آموزشی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی - 1395/10/30

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی ویژه بهمن ماه - 1395/10/30

مدیریت کیفیت در بیوشیمی - 1395/10/29

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 1395/10/29

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی -  1395/10/26

 فهرست فارغ التحصیلان دوره فلبوتومی و متقاضیان کار در بخش پذیرش و جوابدهی - 1395/10/13

دوره جامع تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی 1395/10/04

دوره آموزشی تربیت سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی 1395/09/24

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی-1395/08/24

دوره کاربردی تضمین کیفیت نمونه برداری و پذیرش در آزمایشگاه بالینی - 1395/08/24

برنامه تضمین کیفیت بیوشیمی- 1395/08/01

راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی - 1395/08/01

فهرست فارغ التحصیلان دوره فلبوتومی و متقاضیان کار در بخش نمونه گیری - 1395/07/17

راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی - 1395/07/17

دوره آموزشی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی - 1395/07/17

دوره های آموزشی تدوین شده و در حال اجرای انجمن - 1395/06/16

فراخوان آموزش در ارتباط با نیاز سنجی آموزشی - 1395/03/30

پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها 20 و 21 مرداد 1395 - 1395/3/24

 

 

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 24 مهر 1398 ساعت 12:37  

پیوند ها (356) - 1395/12/10