کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (301) - 1393/11/09

اطلاع رسانی - (1393/11/08)

همکار محترم، جناب آقای دکتر علی اکبر سید مهدی
درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.
مراسم ترحیم:
جمعه 1393.11.10
مسجد النبیاء (ص) - نیروی هوایی

poster 13jorjani 3