کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 1396

چاپ

پانزدهمین کنگره کشوری و دهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1396

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در چهاردهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره پانزدهم

محورهای کنگره (22)

آزمایشگاه و بالین -اختلالات هورمونی محور هیپوفیز - گناد (1396/05/04)

آزمایش های تعیین حساسیت ضدمیکروبی و مهار مقاومت میکروبی (1396/05/03)

آزمایشگاه و بالین-بیومارکرهای سرطان (1396/05/03)

نقش آموزش علوم آزمایشگاهی در تأمین مسئولین فنی آزمایشگاه(1396/05/02)

تازه های تشخیص آزمایشگاهی-میکروب شناسی(1396/04/31)

مدیریت فناوری اطلاعات در آزمایشگاه (1396/04/27)

غربالگری قبل از تولد- چالش ها و روش های نوین (1396/04/26)

پزشکی فرد محور (1396/04/25)

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی (1396/04/24)

آزمایشگاه و بالین - هموگلوبینوپاتی ها (1396/04/10)

چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها (1396/04/10)

مدیریت علمی در آزمایشگاه (1396/04/03)

آزمایشگاه و بالین: چاقی (1396/04/02)

آزمایشگاه و بالین- بیومارکر های بیماری های قلبی (1396/03/29)

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی (1396/03/24)

آزمایشگاه و بالین - بیومارکر ها در نورولوژی ( 1396/03/22)

استانداردسازی و یکسان سازی روش های آزمایشگاهی (1396/03/22)

مقایسه نظام آزمایشگاهی در ایران با سایر کشور ها (1396/03/20)

آزمایشگاه و بالین- دیابت و تازه های آن  (1396/03/16)

اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی (1396/03/10)

اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی (1396/03/08)

آزمایشگاه و بالین: آنمی ها (1396/03/08)

کارگاه های کنگره(40)

بررسی قوانین و ضوابط مالیات آزمایشگاه ها(1396/05/21)

چالش های آزمایشگاهی تشخیص بیماری های روماتولوژیک(1396/05/21)

Personalized Medicine is the Combination of Genomics Medicine and Traditional Medicine

Which Will Shape the Future Medicine (1396/05/21)

معرفی دستگاه Immunix همراه با بررسی ویژگی ها، امتیازات، خطاها و نحوه عملکرد یک الایزاپروسسور(1396/05/21)

روش Strip Assaysدر راستای تشخیص بیماری های ارثی، پیش بینی اختلالات ژنتیکی و سرطان ها(1396/05/21)

نحوه انتخاب، ارزیابی و کنترل کیت های تشخیص پزشکی (1396/05/21)

کاربرد های فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی و لنفوم واستانداردسازیEuroflow (1396/05/21)

رویکردهای نوین غربالگری سلامت جنین(1396/05/21)

شش سیگما و تفسیر نتایج کنترل کیفیت داخلی (1396/05/18)

استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت بر اساس ابزار سازمان بهداشت جهانی (1396/05/18)

مدیریت ارتباطات مشتری در آزمایشگاه بالینی (1396/05/18)

اصول مدیریت مالی در آزمایشگاه (1396/05/18)

بررسی 26 دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAP (1396/05/15)

Different way to set performance specifications with emphasis on biological variation (1396/05/15)

(1396/05/15) تضمین کیفیت در تست های الایزا(1396/05/15

Importance of Third Party Independent Quality Control (1396/05/15)(1396/05/09)(1396/05/09)(1396/05/15)

(1396/05/15)برنامه کنترل کیفی خارجی در ایران میکروب شناسی و بیوشیمی

(1396/05/15)آزمایش های تعیین گروه خون و رفع ناهمخوانی

(1396/05/14)روش غیرتهاجمی بررسی آنیوپلوئیدی جنینی NIPD

(1396/05/10)سیستم های نوین در آزمایشگاه های میکروب شناسی

دستگاه های سل کانتر هماتولوژی (1396/05/10)

پایش کیفیت بر مبنای (Nuf) MaxE(1396/05/10)

خطاهای فاز پیش آنالیز -معرفی و کاربرد دستگاه Protube(1396/05/10)

استفاده از سیستم های نرم افزاری در پیاده سازی استانداردهای آزمایشگاه،پایش کیفیت و مدیریت مستندات در   آزمایشگاه های پزشکی(1396/05/09)

آنتی مولرین هورمون-ارزش تشخیصی و روشهای اندازه گیری(1396/05/09)

تفسیر نتایج HBSAgدر الایزا (1396/05/09)

اصول ممیزی داخلی(1396/05/09)

دستگاه های تجزیه ادرار (1396/05/09)

ارزیابی عملکرد نرم افزارهای کاربردی در حوزه وسایل تشخیص آزمایشگاهی (IVD)(1396/05/09)

Accreditation of Clinical Laboratories Based On ISO 15189(1396/05/09)

تجزیه و تحلیل نتایج نمونه های EQAPبانک خون بیمارستانی(1396/05/08)

اصول فلوسایتومتری و کاربردهای آن(1396/05/08)

کمی لومینسانس(1396/05/08)

Point of Care Testing in Pediatrics: Challenges and Recent Advantages - (1396/05/07)

بررسی بیان ژن در سطح پروتئین توسطReal Time PCR- (1396/05/05)

Bio Risk Management-(1396/05/05)

تشخیص آزمایشگاهی کمپیلوباکتر (1396/05/05)

استفاده از روش های وسترن بلات در تشخیص های آزمایشگاهی(1396/05/05)

چالش های مدیریت آزمایشگاه در فرآیند ممیزی و پاسخگویی به تیم ارزیابی و ممیزی(1396/05/05)

ارتقاء کیفیت در بانک خون مراکز درمانی (1396/05/05)

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10