کیفیت را پایانی نیست

کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/10/06)

چاپ
کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد
"Sperm Function Tests"
 
تاریخ برگزاری:
1394/09/26

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

992 KB

Dr. M. Aliyari

Acrosome Reaction

Download_1

7.52 MB

An Overview of Semen Analysis

Download_1

1.23 MB 

Anti Sperm Antibody

Download_1

2.14 MB

Oxidative Stress and DNA Damage

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10