کیفیت را پایانی نیست

کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم 1394 - قرارگیری در وب سایت (1349/12/03)

چاپ
کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم جهت انجام
   .IUI, Intrauterine Insemination IUI
تاریخ برگزاری:
1394/11/29

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

3.41 MB

Dr. M. Aliyari

Intrauterine Insemination IUI

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10