آنتی بادی مداخله گر در ایمونواسی - قرارگیری در وب سایت (1395/02/25)

آرشیو فایل های سخنرانی کارگاه های کنگره 14
چاپ
آنتی بادی مداخله گر در ایمونواسی - 1395/02/01
سخنرانان: دکتر محمدحسین مقدسی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

215KB

Dr. M. H. Moghadasi

Interfering Antibodies in Immunoassay