کیفیت را پایانی نیست

انجامHLA Typing به روش های سرولوژی و مولکولی - قرارگیری در وب سایت (1395/03/01)

چاپ

انجامHLA Typing به روش های سرولوژی و مولکولی - 1395/02/02

سخنرانان: دکتر سعید آبرون، آقای محمد فرزانه خواه

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.06MB

Dr. S. Abroon

Performing HLA Typing using Serological and Molecular

Download_1

1.92MB

Mr. M. Farzanehkhah

Performing HLA Typing using Serological and Molecular

 Performing HLA Typing using Serological and Molecular 1

 Performing HLA Typing using Serological and Molecular 2

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10