کیفیت را پایانی نیست

تضمین کیفیت در تست های الایزا - قرارگیری در وب سایت (1395/03/04)

چاپ

تضمین کیفیت در تست های الایزا - 1395/02/02

سخنرانان: دکتر سیدمهدی بوترابی، دکتر علی میرجلیلی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

11MB

Dr. A. Mir Jalili

Quality Assurance in Elisa

Download_1

1.11MB

Dr. S. M. Botorabi

Quality Assurance in Elisa

 Quality Assurance in Elisa 1

 Quality Assurance in Elisa 2

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10