مقررات برنامه های آموزش مداوم

چاپ

webpage_iconتمدید تفویض صدور مجوز برنامه های آموزشی به انجمن تا پایان 1391 - 1391/08/15

.

webpage_iconمشمول آموزش مداوم بودن دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی و دکترای تک رشته ای - 1390/02/02

.

webpage_iconمقررات جدید برنامه های آموزش مداوم - 1391/09/30