کیفیت را پایانی نیست

روش اجرائی نحوه برخورد با مقادير بحرانی - قرارگیری در سایت (1392/11/16)

چاپ


نخستین همایش علمی جامع شاغلان حرفه های پزشکی
کنفرانس مدیریت پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات متقابل پزشک و آزمایشگاه
برگزار کننده: سازمان نظام پزشکی

دانلود

حجم فایل

ار ائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.32MB

Dr. Poopak

روش اجرائی نحوه برخورد با مقادير بحرانی در آزمایشگاه


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10